Eyebrow
Løfter mennesker
Heading
Samarbeid er ekstremt viktig for å skape endring i morgendagens verdikjede

Vi tror at den globale økonomien og globale bedrifter som vår, må gjøre mye mer for å sikre at arbeid gir mennesker mulighet. Vi mener at vi kan, og bør, spille en rolle i å øke muligheten for at folk kan blomstre på arbeidsplassene og lokalsamfunnene vi er en del av. 

Hos Mars ønsker vi å fremme og respektere menneskerettighetene i hele verdikjeden vår. Vi mener at alle som blir berørt av virksomheten vår skal behandles med verdighet, rettferdighet og respekt – fra fabrikkarbeidere i Chicago til bønder på Elfenbenskysten. 

Arbeidet vårt styres av Mars’ retningslinjer for globale menneskerettigheter, i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Teamet vårt for globale menneskerettigheter jobber på tvers av virksomheten vår og konsulterer tredjepartseksperter og sivilsamfunnsgrupper for å fremme arbeidet vårt. Styringskomiteen vår for menneskerettigheter, som består av Mars’ øverste ledere, gjennomgår fremgangen vår og vi rapporterer årlig til styret.  

Vi mener at samarbeid er avgjørende for å gjøre fremskritt i å håndtere komplekse og systemiske menneskerettighetsspørsmål. Vi jobber med regjeringer, bedrifter og samfunn for å fremme felles mål over hele verdikjeden vår. 

Rammeverket for menneskerettigheter  

I de 80 landene vi driver forretninger, og i hele verdikjeden vår, gjør vi fremgang for å fremme og respektere menneskerettighetene, men vi står også overfor mange utfordringer.   

Med utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter har vi utviklet CARE-rammeverket, et trinnbasert verktøy for å veilede oss i handlinger og beslutninger om menneskerettigheter. Vi bruker dette rammeverket til å lage handlingsplaner for menneskerettigheter for prioriterte råvareforsyningskjeder, som handlingsplanen for menneskerettigheter for Thai Fish-verdikjeden. Rammeverket fokuserer på fire områder: 

 • Forplikte seg til retningslinjer og praksiser, og bygge styringsstruktur og prestasjonsevner. 

 • Vurdere påvirkning på tvers av verdikjeden, og lytte aktivt til andre. 

 • Handle basert på at vi ønsker å forebygge, ta fatt på og gjenopprette påvirkning i samarbeid med bransjen, myndighetene og sivilsamfunnet. 

 • Engasjere oss på en transparent måte ved å dele suksess og utfordringer.   

Menneskerettighetsprogrammene inkluderer: 

 • Ansvarlig arbeidsplass: Vi jobber for å skape og ivareta arbeidsplasser hvor våre 115 000 associates kan blomstre. Dette innbefatter også at menneskerettighetene deres blir respektert og at vi er engasjert i de samfunnene vi opererer i. 

 • Som en del av dette programmet sørger vi for at: 

  • Vi lærer opp associates i den globale guiden for etikk og samsvar, som beskriver verdiene våre for menneskerettigheter og forventninger. 

  • Sørge for at alle Associates har tilgang til en lokal ombudsmann som de konfidensielt og anonymt kan rapportere problemer på arbeidsplassen til. 

  • Gi uavhengige revisorer tilgang til alle arbeidsplassene våre for å vurdere våre menneskerettighetsprestasjoner og sørge for at eventuelle problemer løses.  

 • Ansvarlig innkjøp: Vi ønsker å jobbe med partnere som deler vår prinsippbaserte tilnærming til forretninger. Vi er avhengige av tusenvis av leverandører rundt om i verden for å ivareta virksomheten vår – de leverer materialer som er viktige for produktene våre, som ingredienser, samt viktige varer og tjenester. 

  • I 2011 lanserte vi det globale programmet vårt for etiske retningslinjer for leverandører og ansvarlig innkjøp. Retningslinjene beskriver forventningene til menneskerettigheter for leverandørene våre, som vi forventer at de alle følger. I tillegg krever vi at utvalgte leverandører som arbeider i områder eller bransjer med høy risiko for menneskerettigheter, gjennomfører uavhengige vurderinger av arbeidsplassen. 

 • Menneskerettigheter i bærekraftig innkjøp: Vi ønsker å fremme respekt for menneskerettighetene i de utvidede forsyningskjedene våre for landbruk, som når forbi førstelinjeleverandørene våre, helt til gården eller fiskerne. Noen av de mest alvorlige menneskerettighetsspørsmålene i verdikjeden vår kan være lengst ut i forsyningskjedene for landbruk, der påvirkningen og synligheten vår vanligvis er lav. Lær mer i posisjonserklæringen for menneskerettigheter

Vi har jobbet med eksperter for å identifisere viktige menneskerettighetsspørsmål som er til stede i bransjen i de utvidede forsyningskjedene i en rekke av våre viktigste landbruksmaterialer, inkludert kakao, fisk og palmeolje. I samråd med menneskerettighetseksperter og etter en grundig gjennomgang av allment tilgjengelige data har vi identifisert tvangsarbeid og barnearbeid som menneskerettighetsspørsmål som kan utgjøre den mest alvorlige risikoen for mennesker i de utvidede forsyningskjedene våre. Selv om vi jobber for å fremme respekten for alle rettigheter, legger vi særlig vekt på disse fremtredende problemene, og vi prioriterer tiltak som når de mest sårbare menneskene. 

For å forstå årsaken, omfanget og de underliggende årsakene til disse og andre menneskerettighetsspørsmål i disse forsyningskjedene, samarbeider vi med andre som deler prinsippene våre, og vi investerer i felles innsats for å oppnå felles mål. Samarbeid er avgjørende for å fremme respekten for menneskerettighetene på dette nivået i utvidede forsyningskjeder, da vedvarende fremskritt bare er mulig når næringsliv, myndigheter, sivilsamfunn og samfunn gjør noe for å løse dem. 

Tiltak i bransjen 

Vi gjør tiltak i virksomheten og forsyningskjedene våre for å fremme Consumer Goods Forum's prioriterte bransjeprinsipper for tvangsarbeid. Mars ledet utviklingen av disse prinsippene som styremedlem i CGFs arbeidsgruppe, da vi mener at det kreves umiddelbart et bransjebredt fokus og handling vedrørende dette problemet. Prinsippene retter seg etter den eksisterende menneskerettighetstilnærmingen til Mars, og de gir oss og andre mulighet til å utdype og styrke arbeidet vårt når vi ønsker å identifisere og håndtere tvangsarbeid. Vi gleder oss til å bruke stemmen og tiltakene våre for å være med å løse dette problemet, sammen med andre i bransjen som deler dette målet.  

Global, strategisk partner: Verité 

Vi er stolte av det globale strategiske partnerskapet med ledende menneskerettighets- og arbeidsorganisasjon Verité. Vårt langsiktige samarbeid tar sikte på å fremme respekten for menneskerettighetene og forbedre livene til de mest sårbare arbeidstakerne i de globale forsyningskjedene som er relevante for virksomheten vår. Ved å bygge på den eksisterende menneskerettighetsstrategien vår, råder og støtter Verité arbeidet på tvers av vår egen virksomhet med førstelinjeleverandører og i den utvidede forsyningskjeden. Vi jobber på tvers av tre pilarer: Handling, innsikt og dialog. Les mer fra kunngjøringen vår på Skoll World Forum.  

Lær mer om samarbeidet vårt med Verité.